تبلیغات
دنیای من - من از خدا خواستم ...
دنیای من
خدایا ... هرگز نگویمت دستم بگیر ، عمریست گرفته ای رهایم نکن !!!...
من از خدا خواستم که پلیدی های مرا بزداید
خدا گفت : نه
 

 www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌
 
  آنها برای این در تو نیستند که من آنها را بزدایم .بلکه آنها برای این در تو هستند که تو در برابرشان پایداری کنی


من از خدا خواستم که بدنم را کامل سازد
خدا گفت : نه

 www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌
 
 روح تو کامل است . بدن تو موقتی است 


من از خدا خواستم به من شکیبائی دهد
خدا گفت : نه

 www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌
 
  شکیبائی بر اثر سختی ها به دست می آید. شکیبائی دادنی نیست بلکه به دست آوردنی است


من از خدا خواستم تا به من خوشبختی دهد
خدا گفت : نه

 www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌
 
 
 من به تو برکت می دهم
خوشبختی به خودت بستگی دارد


من از خدا خواستم تا از درد ها
آزادم سازد
خدا گفت : نه

 www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌
 
 
 درد و رنج تو را از این جهان دور کرده و به من نزدیک تر می سازد


من از خدا خواستم تا روحم را رشد دهد
خدا گفت : نه

 www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌
 
 
 تو خودت باید رشد کنی ولی من تو را می پیرایم تا میوه دهی


من از خدا خواستم به من چیزهائی دهد تا از زندگی خوشم بیاید
خدا گفت : نه

من به تو زندگی می بخشم تا تو از همۀ آن چیزها لذت ببری


من از خدا خواستم تا به من کمک کند تا دیگران را همان طور که او دوست دارد ، دوست داشته باشم
خدا گفت : ... سرانجام مطلب را گرفتی


 www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌
 
  امروز روز تو خواهد بود
آن را هدر نده

باشد که خداوند تو را برکت دهد...

برای دنیا ممکن است تو فقط یک نفر باشی ولی برای یک نفر، تو ممکن است به اندازۀ دنیا ارزش داشته باشی

داوری نکن تا داوری نشوی . آنچه را رخ می دهد درک کن و بدان که برکت خواهی یافتنوشته شده در تاریخ جمعه 29 مهر 1390 توسط کـــاظم